FITXA DE CURS
Educació inclusiva i atenció a la diversitat (50 h.) (curs reconegut pel Departament d´Educació i serveix per acreditar el perfil (PE00) Diversitat i Educació especial)
Inici: 27/01/2022
Fi: 05/05/2022
Últim dia d´inscripció: 27/01/2022
Descripció:

CURS EN CASTELLÀ
50 hores – Teleformació
Preu NO Afiliat: 100€
GRATUÏT per a afiliats

Objectius:


Objectius generals:
- Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d´ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l´adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l´orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
- Concretar el currículum que es vagi a implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques tant grupals com personalitzades, adaptades a la diversitat dels estudiants.
- Conèixer les mesures d´atenció a la diversitat que es poden adoptar per poder realitzar l´assessorament necessari en cada cas.

Objectius específics:
- Analitzar críticament els plantejaments conceptuals i ideològics de la inclusió i l´exclusió socioeducativa.
- Identificar les barreres i els facilitadors d´una educació inclusiva tant al centre escolar com a la resta dels contextos que influeixen sobre el desenvolupament i l´educació de l´alumnat.
- Dissenyar i posar en marxa, en col·laboració amb la comunitat escolar, mesures d´atenció a la diversitat que garanteixin la presència, participació i aprenentatge de tot l´alumnat.
- Realitzar avaluacions psicopedagògiques i, si escau, elaborar informes diagnòstics i dictàmens d´escolarització per a l´alumnat amb necessitats de suport específic.
- Identificar les necessitats específiques de suport educatiu associades a la discapacitat, els trastorns de desenvolupament, les dificultats d´aprenentatge, l´alta capacitat i factors socioculturals.
- Dissenyar i posar en marxa, utilitzant els recursos del sistema d´orientació, intervencions de suport per a tot l´alumnat que ho requereixi en el marc del Pla d´Atenció a la Diversitat.
- Identificar i planificar la resolució de situacions educatives que afecten estudiants amb diferents capacitats i diferents ritmes d´aprenentatge.

Continguts:


Tema 1: L´atenció a la diversitat en el sistema educatiu espanyol: una aproximació històrica
- Introducció i objectius
- El concepte de diversitat
- El tractament històric de la diversitat a l´escola
- Atenció a la diversitat a Espanya: evolució de la normativa

Tema 2: Organització i gestió dels centres per a l´atenció a la diversitat
- Introducció i objectius
- Atenció a la diversitat i nivells de concreció curricular
- L´adaptació curricular individual
- Els Programes de millora dels aprenentatges
- Els Programes de Formació Professional Bàsica
- Els agrupaments flexibles
- Optativitat d´assignatures
- Programes de reforç
- Programes per a repetidors
- Altres estratègies metodològiques per atendre a la diversitat

Tema 3: Alumnes amb necessitats de compensació educativa i incorporació tardana al sistema educativa
- Introducció i objectius
- L´Educació Compensatòria com a mesura per afrontar desigualtats en educació
- Principis de les mesures i accions de compensació educativa
- Orientacions per a l´atenció a la diversitat ètnica i cultural a les aules
- Els alumnes d´incorporació tardana al sistema educatiu
- Referències bibliogràfiques

Tema 4: Atenció a la diversitat en alumnes amb TDAH
- Introducció i objectius
- Concepte, tipus i etiologia
- Característiques del TDAH: símptomes clau
- Necessitats educatives del TDAH
- Intervenció educativa en el TDAH

Tema 5: Les dificultats d´aprenentatge en l´àmbit escolar
- Introducció i objectius
- Què són les dificultats d´aprenentatge
- Dificultats en la lectura
- La dislèxia com a trastorn específic de la lectoescriptura
- Intervenció en la dislèxia: algunes recomanacions
- La disortografia
- La discalculia
- Intervenció educativa en les dificultats a l´àrea de Matemàtiques

Tema 6: Els alumnes amb alteracions del llenguatge a l´escola
- Introducció i objectius
- Definint les alteracions del llenguatge a l´escola
- Classificació dels trastorns del llenguatge
- Problemes en l´àmbit del llenguatge: retard simple del llenguatge (RSL)
- Problemes en l´àmbit del llenguatge: afàsia o retard greu del llenguatge
- Problemes en l´àmbit del llenguatge: retard greu del llenguatge o disfàsia
- Alteracions en l´àmbit de la veu: disfonies
- Problemes en l´àmbit del parla a l´escola
- Problemes en l´àmbit comunicatiu: el mutisme selectiu

Tema 7: Les discapacitats sensorials a l´escola: deficiències auditives i visuals
- Introducció i objectius
- Deficiència auditiva: concepte, tipus i classificació
- Intervenció educativa en els alumnes sords
- Deficiència visual: concepte, classificació i etiologia
- Com és la Intervenció educativa en els alumnes cecs

Tema 8: Els alumnes amb altes capacitats a l´escola: atenció educativa
- Introducció i objectius
- Definició de les altes capacitats intel·lectuals
- Elements claus en l´avaluació psicopedagògica
- Orientacions per a la intervenció educativa en els alumnes amb altes capacitats

Tema 9: Atenció educativa als alumnes amb Trastorns de l´Espectre Autista
- Introducció i objectius
- Què és el Trastorns de l´Espectre Autista?
- Diagnòstic del TEA: característiques principals
- Síndrome d´Asperger, trastorn desintegratiu i trastorn no especificat
- La intervenció educativa en els Trastorns de l´Espectre Autista

Tema 10: Alumnat amb discapacitat intel·lectual a l´escola
- Introducció i objectius
- El concepte de discapacitat intel·lectual
- Necessitats educatives dels alumnes amb discapacitat intel·lectual i intervenció educativa

Tema 11: Els alumnes amb discapacitat motora a l´escola
- Introducció i objectius
- La deficiència motriu: classificació i tipologia
- La paràlisi cerebral i l´espina bífida
- Quins són les necessitats educatives presenten els alumnes amb dèficit motriu?
- Orientacions per a la intervenció educativa amb els alumnes amb discapacitat motriu
- Els sistemes de comunicació augmentatius i alternatius

 
tancar finestra        Imprimir